Referat af bestyrelsesmøder

6. referat Bestyrelsemøde

Referat af 6. møde: Tirsdag 25. oktober 2011 kl. 1645 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

 1. Regnskab Bridgerådet 2010-2011.
 2. Budget 2011-2012.
 3. Afdelingsoversigt af 25. oktober 2011.

Dagsorden

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering

Til stede: Birthe Rasmussen, Gert Drachmann, Else Carstensen, Lars Rauh,Kjeld Thomsen og undertegnede. Helene Kindberg ankom 1735 (spilledag) efter behandling af punkt 7. Framelding fra Uffe Pedersen

 1. Godkendelse af referat

I referatet ændres punkt 5 forretningsfører underpunkt f til: Lis Seidelin Jensen ”styrer” både kaffemaskine og opvaskemaskine.

 1. Godkendelse af dagsorden

Mødet er det 6. møde.

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden (oplæg via mail)

Fra Elite Gaming A/S har HBC modtaget 15.000. Hvornår og hvor meget der yderligere kan tilgå vides p.t. ikke. Hvorledes der skal reklameres for Elite Gaming er for nærværende uafklaret. Kjeld Thomsen er tovholder.

HBC bridgehold i holdbridge har vundet distriktsmesterskabet og deltager derfor i Landsmesterskabet. Hvordan en markering af et godt resultat skal ske er p.t. uafklaret. Uffe forestår iværksættelse af relevant markering.

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt forretningsfører
  • Næstformand

Referat fra Bridgerådets sidste møde er ikke modtaget. Godkendt regnskab er modtaget (se bilag 1). Der rykkes for referat.

  • Kasserer

Betaling er modtaget fra næsten alle. (Der er iværksat 8 rykkere.) Mange betaler for hele året.

Bridgecentralen er ved at virke.

  • Sponsorleder

Status: 13 sponsorater, 2 yderligere der har sagt ja; men endnu ikke oprettet.

4 sponsorer der muligvis alene er interesseret i turneringssponsorat. Der arbejdes fortsat på at skaffe flere.

  • IT-leder

Hjemmesiden er ved at være færdig.

Tilmeldingsmodul oprettes (kurser, turneringer m.v.).

Antal hjemmesidebesøg registreres af hensyn til sponsoraftaler.

Procedure fra modtagelse af reklamemateriale til indlæggelse på hjemmesiden er under udarbejdelse.

Omkostningerne ved oprettelse af hjemmesiden forfalder nu (mellem 7.500-10.000 kr.).

Ny printer indkøbt til erstatning for defekt (1400 kr.). Alle er nu tilkoblet.

  • Medlemsadministrator

Oplysning fra Gert: Registreringer kører som den skal.

  • Sekretær

Ny afdelingsoversigt. Den passive afdeling indført. (19 medlemmer). (Se bilag 3)

  • Forretningsfører

Nyt begynderhold startet med 12 (evt. 13) personer torsdag formiddag.

Onsdagsholdet er på 15 personer.

Bridgecentralen kører; men specielt ved Haderslev Bridgeklub har den under Monrad turneringen drillet.

 1. Orientering fra ad hoc udvalg
  • Forhandlingsudvalget

Revisoren har skiftet mailadresse hvorfor der har været lidt forsinkelse i udarbejdelsen. Justeret kontrakt skal udarbejdes. Principiel enighed.

Ad hoc udvalget indkaldes hurtigst muligt.

Beslutningspunkter:

 1. Godkendelse af budget

Budget gennemgået, drøftet og godkendt. (Se bilag 2)

Udtrækning af andele planlægges gennemført ved udgangen af marts. Den endelige størrelse af udlodningen afgøres på dette tidspunkt.

 1. Oprettelse af visionsudvalg.

Kjeld Thomsen: Nuværende medlemmer i sponsor/visionsudvalget ønsket p.t ikke et visionsudvalg oprettet for nærværende, men ønsket at udskyde dette mindst et år.

Det blev besluttet at tage nedsættelse af et visionsudvalg op igen om et år.

Eventuelt

 1. a. Program for 6. november blev drøftet. Relevante workshops vurderes at kunne dækkes idet Birthe også indgår.
 2. b. Forslag til punkt på næste dagsorden: Markeringer af særlige resultater, begivenheder m.v.. Hvem markerer hvad og hvordan?

Næste møde

Det blev besluttet: Ingen møder under kortspil. Møder planlægges gennemført med start fredage kl. 1400.

Næste møde fredag 6. januar kl. 14.00.

Holger Baden Sørensen

Sekretær

Nyheder mv.

Sponsorer