Referat af bestyrelsesmøder

Haderslev 2013-02-26

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt 26. februar 2013 kl. 1730 i Haderslev Bridgecenter.

Bilag:

  1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling af 2013-01-30.
  2. Haderslev Bridgecenter vedtægter pr. 26. februar 2013.

 

Formanden orienterede kort om indkaldelsen og dagsordenen og gik herefter over til dagsordenens pkt. 1.

 

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent.

Kjeld Thomsen blev valgt som dirigent og han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og beslutningsdygtigt. Holger Baden Sørensen blev valgt som referent.

 

  1. Bestyrelsens forslag til ændring af tre § i Haderslev Bridgecenters vedtægter:

a. § 5 Kontingent.

Formanden gennemgik ændringsforslaget. Herefter fulgte en drøftelse af det hensigtsmæssige i årlig opkrævning kontra det mindre hensigtsmæssige over for medlemmer for hvem beløbet er stort. Ved problemer kan det enkelte medlem kontakte sin afdelingsformand.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

b. § 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Formanden gennemgik forslaget.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. En undlod at stemme, ingen stemte imod.

 

c. § 11 Regnskab og revision.

Formanden gennemgik forslaget.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget efter en kort drøftelse af periodisering af kontingent. En undlod at stemme, ingen stemte imod.

 

  1. Eventuelt.

Spørgsmål til ændring af fremtidig kontingent. Kjeld Thomsen orienterede om tankerne bag forslaget til ændring af kontingent. Alle betaler det samme; men der vil være rabat for de spillere der spiller 3 og 4 gange.

Forslaget er for nærværende ikke vedtaget, skal godkendes på en generalforsamling.

 

Kjeld Thomsen takkede deltagerne.

Der deltog et medlem ud over den samlede bestyrelse.

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer