Referat af bestyrelsesmøder

Vedtægter for Haderslev Bridgecenter

Vedtægter for Haderslev Bridgecenter

 

 • 1

Navn og hjemsted

Klubbens navn er Haderslev Bridgecenter, og dens hjemsted er Haderslev Kommune.

Klubben er stiftet den 1. juni 2011.

 

 • 2

Formål

Klubbens formål er at dyrke turnerings bridge samt at fremme kendskabet til og interessen for bridge.

 

 • 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og det dertil hørende distrikt og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de gældende regler.

Medlems bladet Dansk Bridge modtages i klubabonnement.

 

 • 4

Medlemskab

Medlemskab af klubben er åbent med de begrænsninger de ydre pladsnæssige rammer måtte lægge på antallet af medlemmer.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i Klubregler for Haderslev Bridgecenter, se også § 13.

Klubben skal nedsætte spille afdelinger, såfremt en gruppe medlemmer ønsker dette. Spille afdelingen fastlægger egne retningslinjer, men skal respektere klubbens vedtægter og love.

Æresmedlemmer udpeges af den samlede bestyrelse.

 

 • 5

Kontingent

Størrelsen af klubkontingent og spille betaling fastsættes af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger fastsætter en betaling for afdelingernes drift.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

 

 • 6

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlems forpligtigelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om udelukkelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at den sættes på dagsorden som særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 og 14.

 

 • 7

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med tre ugers varsel gennem opslag i klublokalerne, bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsorden afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægts ændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15.

På generalforsamlingen kan der kun træffes bindende beslutninger i sager, der er opført på dagsorden.

Enhver afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt. I forbindelse med personvalg mellem flere kandidater er der altid skriftlig afstemning.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Der udfærdige et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 • 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand i de år, hvor der er formandsvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling
 10. Eventuelt.

 

 • 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 7.

 

 • 10

Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sponsorleder, IT-leder, medlems administrator og sekretær.

Ved varigt forfald indkaldes suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen kan ansætte en person til varetagelse af opgaver i spille lokalerne. Jobbet er ulønnet, men kan honoreres ifølge gældende offentlige regler for ulønnet, frivilligt arbejde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder.

2 bestyrelsesmedlemmer kan når som helst indkalde til ekstraordinært møde med begrundet dagsorden.

 

 • 11

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest d. 20. april.

 

 • 12

Tegning og hæftelse

Ved køb, optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom, leje af spille lokaler eller andre betydende forhold tegnes klubben af formanden sammen med 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

Ingen medlemmer hæfter økonomisk ud over klubbens formue.

 

 • 13

Klubregler

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for Haderslev Bridgecenter”. Klubreglerne udarbejdes af bestyrelsen, herunder regler for opdeling i afdelinger. Supplerende forpligtigelser fastlægges af de enkelte afdelinger.

 

 • 14

Vedtægts ændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 15

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

På selv samme generalforsamling træffes beslutning om, hvorvidt en eventuel formue skal tilgå Danmarks Bridgeforbund, det lokale distrikt, andre bridgeklubber i Haderslev eller almennyttige formål i Haderslev, dog skal ikke-forbrugte udloddende midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedet kommunale fritids- og kultur afdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

 

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juni 2011.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. maj 2011.

Ændret på generalforsamling den 24. april 2012.

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling 26. februar 2013.

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling 28. april 2015.

 

Nyheder mv.

Sponsorer