Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 19. ordinære møde i HBC 03. december 2013 kl. 1700 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

  1. Kommissorium for turneringsudvalget.
  2. Adresseliste HBC bestyrelse.
  3. Adresseliste HBC afdelinger.

 

Dagsorden.

 

Formalia:

1. Fremmøderegistrering.

Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede.

2. Godkendelse af referat.

Ingen bemærkninger.

3. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde.

4. Orientering ved formanden.

Skolebridge: Ungdomsindsats på landsplan. Pilotprojekt for at samle erfaring. Undersøger for nærværende mulighederne for at skaffe gode bridge undervisere. For nærværende er der tænkt på tre typer af undervisningsforløb: a. Et 6 timers lynkursus, b. Bridge som valgfag (½ år), c. Bridge som fast fag. Det forventes at 6 t kursus kan komme i gang efter nytår og at de øvrige kan komme i gang efter sommerferien. DBF har investeret et ½ årsværk i etablering af projektet.

Herefter en kort drøftelse af muligheder og hvordan vi ser fremtiden. Vi afventer en lidt klarere lokal status.

Sættes på dagsordenen til næste gang.

Sekretæren anmoder formændene for de enkelte afdelinger om tilbagemelding på den tilsendte DBF orientering om emnet. Har vi i HBC lærere der ønsker at deltage i pilotprojektet? Eller har vi bridgekyndige der vil være ”støttepædagog” for lærer i undervisningen?

5. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt tilsynsførende.

• Næstformand.

Intet nyt.

• Kasserer.

Status: 400.000 i kassen. Budgettet følges. Kasserer og sekretær gennemfører sammen den årlige optælling.

• Sponsorleder.

Status: 16 sponsorater + Jyske Bank. Dette er en nedgang. Mulige emner til Else. OBS! Det er det personlige kendskab der skaber mulighederne for et sponsorat, der for er HBC medlemmer ”fødekæde”.

• IT-leder.

Gennemgang af ”ny” hjemmeside, der giver mulighed for at de enkelte afdelinger selv lægger materiale ind. Regneark og word dokumenter kan kopieres ind.

Styring af reklamer på hjemmesiden: Ved indlæggelse indsættes en starttid og en udløbstid på sponsoratet.

• Medlemsadministrator.

Der er nu gennemført total kontrol og udlevering af manglende etuier til alle i HBC. (Dette har bevirket udlevering af 60 etuier).

I forbindelse med kommunikation til medlemmerne på hjemmesiden må vi/HBC ikke glemme skriftlige orienteringer, idet ikke alle er på net.

• Sekretær.

Ny afdelingsoversigt: Rettelser modtaget. Se bilag 3.

Ny bestyrelsesoversigt (se bilag 2). Titel for Kjeld Thomsen ændret til centerleder.

• Centerleder.

Arrangementer: Senior par p.t. 18 par, mange lokale.

Intet tilskud til hjertestarter fra ”Kløften Festivalen”.

Elite Gaming ansøgt om tilskud, resultat ukendt.

Bridgecentralen/bridgemate generelt ok; men mindre problemer.

God kortlægningsgruppe.

Øl/vin regnskab ok, dog fortsat noget svind.

 

6. Orientering fra udvalg.

  • Turneringsudvalget.

Handicap turnering gennemført med god tilmelding. Et lavt handicap giver dog tilsyneladende ikke samme muligheder for at placere sig pænt. Erfaringerne sendes til DBF.

Næste arrangement 27. maj. H.C.Nielsen/vejle.

  • Forhandlingsudvalget.

Intet.

 

 

7. Orientering fra ad HOC udvalg.

  • Tilskudsudvalget.

Intet nyt.

 

Beslutningspunkt

8. Ungdomsarbejdet.

Intet til beslutning se under formandens orientering.

9. Etablering af en guld turnering i juni 2014.

Det blev besluttet at etablere en guldturnering 21. juni alternativt 14. juni. Kjeld tager kontakt til distriktet og aftaler det formelle.

  • Etablering af arbejdsgruppe.

Kjeld gennemgik kort de forskellige opgaver. Arbejdsgruppen forventes at skulle bestå af 8 personer under ledelse af Kjeld. Kjeld præsenterer på næste møde en ”to do” liste.

Der blev fra Else udtrykt nogen bekymring omring mulighederne for sponsorater til turneringen kort tid efter vor egen turnering i marts.

10. Gennemførelse af drop-in 2014.

Der gennemføres alene tirsdag aften og ikke torsdag eftermiddag.

Kjeld bemyndiges til at etablere arbejdsgruppe til gennemførelse af drop-in 2014 under hans ledelse.

11. Eliteudviklingen i HBC.

Oplæg drøftet kort. Tages op på næste møde.

12. Etablering af en fælles substitutliste for HBC.

Etablering af fælles substitutliste besluttet. Iværksættes via formændene af sekretæren.

13. Forslag: Spillere, der er tilknyttet undervisningsholdene, tilbydes ½ års gratis medlemskab af en afdeling, hvis de fylder en afdeling op, der mangler par.

Det blev besluttet at godkende forslaget.

Der udestår dog beslutning om implementering.

Formand & sekretær undersøger, hvad der tidligere er besluttet vedrørende substitutter og betaling.

Eventuelt.

Semifinale senior par 9. februar 2014 i HBC. Kjeld kontakter Lars Andersen som afløser for Kjeld. (Turneringsleder)

 

Næste møde.

Tirsdag 28. januar i HBC kl. 1700.

 

Efter mødet var Else Carstensen vært med ”en bid brød”. Vi havde et par hyggelige timer blandt engagerede bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer