Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde 28 jan. 2014

Referat af 20. ordinære møde i HBC tirsdag den 28. januar 2014 kl. 1700 i HBC (mødelokalet).

Bilag 1. Kommissorium for turnerings- og arrangementsudvalget.

2. Det sker i Haderslev Bridgecenter

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Lars Rauh, Helene Kindberg og Kjeld Thomsen fra 1730 (aftalt) samt undertegnede. Afbud fra Else Carstensen.

 1. Godkendelse af referat

Rettelser til bilag 1(Kommissorium for turnerings- og arrangementsudvalget )

 1. Godkendelse af dagsorden

Tidsplan for generalforsamlingen påført som pkt. 14.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

4. Orientering ved formanden

HBC har skiftet bank fra kreditbanken til Bank Nordik, banken er samtidig blevet sponsor.

 

5. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt tilsynsførende

• Næstformand

Når der udsendes meddelelser fra HBC bestyrelse til iværksættelse i de enkelte afdelinger skal opgaven også tilgå på papir. Sekretæren fordeler i ”dueslaget”.

• Kasserer.

Status udleveret og gennemgået. Økonomien forløber som forventet. Der forventes et lille overskud.

• Sponsorleder.

Fraværende

• IT-leder.

Else Carstensen laver et meget stort arbejde i at skaffe sponsorater, derfor er det bekymrende med den manglende opbakning fra de enkelte afdelinger (her tænkes bl. a. på indkøb til juleafslutning m.v.). Hvis sponsorerne melder fra taler vi om kontingentstigning.

STØT—STØT—STØT vore sponsorer.

For at oplyse alle om hvem der er vores sponsorer udarbejder Lars og Kjeld i fællesskab en folder til fordeling blandt vore medlemmer. Deadline 1.marts.

• Medlemsadministrator.

Intet nyt.

• Sekretær.

Der er modtaget substitutliste fra tre afdelinger. Der er iværksat rykker ved de manglende.

• Centerleder.

 • Turneringer: Seniorpar 9. februar. Lars Andersen turneringsleder.. Et par piger har lovet at stå for maden.
 • 30. marts centerturnering. Else laver sponsoraftaler.
 • USB portene noget slidte på computer øst på kontoret. Ved svigtende forbindelse da bør denne forbindelse kontrolleres.
 • Elite Gaming er (via Kurt Hoffbeck) ansøgt om sponsorat.

 

6. Orientering fra udvalg.

 • Turnerings og arrangementsudvalget.
  • Næste møde 30. juni.
  • Næste arrangement 27. maj H.C.Nielsen er foredragsholder.
  • Forhandlingsudvalget
   • Intet nyt.

 

7. Orientering fra ad HOC udvalg.

 • Tilskudsudvalget.
  • Intet nyt.

 

Beslutningspunkter

8. Skolebridge/ungdomsarbejdet.

 • Midtvejsmøde i Kolding.
 • Tre forskellige tilbud til folkeskolerne/ungdomsskolerne
 • 3 pilotprojekter: København/Haderslev(el. omegn)/Viborg.
 • Små undervisningsforløb prøves af.
 • I gang med at lave aftaler med skoler til afprøvning af bl. a. materialer.
 • Der er skævet til hvordan skoleskak gennemføres.
 • I Israel gennemføres både skole bridge og skak.
 • HBC bestyrelse er indstillet på at støtte ungdomsarbejdet. Centerleder er HBC omdrejningspunkt.

 

9. Etablering af en guld turnering i juni 2014.

 • Etablering af arbejdsgruppe.
  • Kjeld gennemgik opgaveark. Opgaver til alle. Max 96 deltagere. Som planlægningsgrundlag kan der anvendes 80 kr. til mad pr. person.

 

10. Eliteudviklingen i HBC.

 • Ingen aktuel interesse for at etablere en eliteuddannelse i HBC.

 

11. Forslag: Spillere, der er tilknyttet undervisningsholdene, tilbydes ½ års gratis medlemskab af en afdeling, hvis de fylder en afdeling op, der mangler par.

 • Betaling for substitutter.
  • Da der kunne være forskel i opfattelsen af betalingen for substitutter er det nu besluttet at der i indeværende sæson ikke skal betales for substitutter.
  • Der udarbejdes nyt oplæg for næste sæson vedrørende undervisningsholdenes tilbud om at indgå i afdelingerne.

12. Aktivitetsoversigt HBC.

Oversigten sættes på nettet og sættes på opslagstavlen. Sekretær ajourfører på baggrund af indput primært fra centerleder.

 

13. Vedligeholdelse af bygningerne HBC. (Det drypper ned)

Kjeld følger op og melder til ejer.

 

14. Tidsplan for den ordinære generalforsamling.

(Gennemført allerede under pkt. 3.)

Ordinær Generalforsamling gennemføres tirsdag 22. april kl. 1900.

 

 

 

Eventuelt

 

Næste møde

Tirsdag 8. april 2014 kl. 1700 i HBC.

 

Holger Baden Sørensen

Sekretær

 

Nyheder mv.

Sponsorer