Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 24. ordinære møde i HBC søndag den 30. november 2014 kl. 10.00 i HBC (mødelokalet).

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Til stede Uffe Pedersen, Birthe Kvist Rasmussen, Per Feldskov, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Else Carstensen & Lars Rauh.

 1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden
 • Stor ros til gennemførelsen af Junior Camp. Fin tilbagemelding fra deltagerne. (48 juniorer plus forældre og ledere).
 • Formanden har bedt DBf om at overtage juniorprojektets lønudbetalinger, så vi ikke selv skal oprette et lønbogholderi. Endelig tilbagemelding fra generaldirektøren forventes i den kommende uge. Bestyrelsen orienteres herom af formanden.
 • Inden årsskiftet tilmeldes/oprettes klubben over for Haderslev Kommune (Uffe & Kjeld udfylder papirer og indsender til godkendelse).
 • Nybegynderkursus (med start 7. januar) hænger på vippen. Uffe vil tage en tur rundt i alle afdelinger og ønske god jul samt få alle medlemmer til at sprede kursus oplysningen til familie, venner og bekendte. Ligeledes vil Uffe opfordre vore medlemmer til at deltage i relevante turneringer interne som eksterne.
 • Elite Gaming: Ny ansøgning fremsendes i starten af januar.
 • Facebook: Intensionen er at anvende den som kommunikationsmiddel primært til juniorerne. (Lukket gruppe).

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt centerleder

Helene Kindberg: Har deltaget i turneringslederseminar i Kolding. Hovedvægten var lagt på ubeføjede oplysninger.

 

Per Feldskov: Per gennemgik den udleverede driftsrapport, dækkende ¼-14 til 30/11-14. Det generelle billede er at det kører som det skal, kun mindre afvigelser i forhold til budget.

Beslutning om udbetaling af andelsbeviser venter til afslutning af årsregnskab.

 

Kjeld Thomsen: Der vil blive oprettet et turneringslederkursus i Haderslev. Forventeligt/ca. 20. januar. Kjeld udarbejder opfordring til deltagelse når endelig dato og tidsplan foreligger.

30. november turneringen aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Dette giver anledning til en intern evaluering. (Er reklamematerialet godt nok, er datoen rigtig, skal der skabes tradition for bestemte datoer, er opfordringerne i afdelingerne gode nok, bestyrelsens indblanding). Tages op som punkt på næste dagsorden.

 

 1. Orientering fra stående og midlertidige udvalg
 • Tilskudsudvalget:

i. Seniorrådet kontaktet med hensyn til støttemuligheder og ikke mindst forskelsbehandlingen af bridge i forhold til andre aktiviteter. Seniorrådet anbefaler at søge efter §18 & § 79 samt efter folkeoplysningsloven. Internt skal vi have opgjort vore medlemmer i under 25 samt over/fyldt 60 år. Seniorrådet sidder med ved bordet ved fordeling af § 79 midler.

ii. 25. oktober gennemførte Haderslev Kommune og Idrætsrådet vissionsdag for breddeidrætten. Vi var ikke inviteret; men mødte frem. Kommunen havde oplæg fra en fremtidsforsker (forvent flere ældre). Der er muligvis lidt opbrud i de stive tilskudsregler, der højprioriterer unge under 25.

iii. Medlemskab af Idrætsrådet kræver enten medlemskab af en af de store idrætsforbund (som afviser vort medlemskab) eller at vi får tilskud efter Haderslev ordningen (aktivitetstilskud ). Medlemskab 300 kr. årligt.

Bestyrelsen havde herefter en kort gennemgang og drøftelse af kommunens: ”Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev – sådan søger I”.

Fortolkningen af ”spil” i ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune” vil være afgørende for støttemuligheder den vej. Der skal tages kontakt til kommunen inden fremsendelse af en eventuel ansøgning således at vi ikke bare blankt afvises.

 

Beslutningspunkter

7. Skolebridge.

Kjeld Thomsen (med flere) har undervist i Bridge på Skamlingbankens Ungdomsskole. Undervisningen ok; men er ikke vejen frem. Der skal fokuseres på den ”kommunale” skolebridge.

Det forventes at ca. 50% af eleverne fra skolebridge vil fortsætte i juniorbridge.

Uffe/HBC har ansøgt DBF Bridgefond om midler til et pilotprojekt for at afprøve en model, der kan skabe høj transfer fra den lokale skolebridge til den lokale bridgeklub. Der er blevet bevilliget 25.000 kr. til projektet. (Økonomien styres fra DBf). Projektet gennemføres i HBC af Kjeld Thomsen og Jørn Møller.

Åbningshøjtidelighed: Juniorbridgeklubben starter som en afdeling af HBC 7. januar med chokolade, boller m.m.

Kjeld har udarbejdet vilkår hvorunder juniorbridge gennemføres samt udarbejdet folder til udlevering til interesserede samt deres forældre. (Snup en folder i HBC). Af vilkår og folder fremgår bl. andet.: Der spilles hver onsdag fra 15-17 fra og med september til og med maj. Juniorklubbens medlemmer tilbydes ½ års gratis medlemskab, herefter er prisen forventeligt 300 kr. pr sæson. Der skal altid være mindst en voksen til stede. Der er ikke mødepligt for juniorer; men der skal foreligge afbud ved forfald. Klubbens ledere i 2015 vil være Jørn Møller og Kjeld Thomsen.

Der må gerne komme ”nye” som ikke har deltaget i skolebridge idet der – hvis behov – vil blive gennemført på flere niveauer. Der vil være en meget kort bridgelektion/oplæg og herefter spil.

Oprettelse af en ny juniorafdeling gav anledning til drøftelse af nogle principielle spørgsmål vedrørende kontingentfastsættelse i almindelighed og i en projekt situation og grænserne herimellem. Der opnåedes på dette punkt ikke enighed; men der var enighed om at dette ikke måtte stoppe juniorprojektet, som alle støtter op om.

 

Eventuelt:

Kontrakt med udlejer ophører i 2017 og skal genforhandles.

 

Næste møde: Tirsdag 24. februar kl. 1700.

Generalforsamling fastsættes til tirsdag 28. april.

 

Holger Baden Sørensen

Sekretær

Nyheder mv.

Sponsorer