Referat af bestyrelsesmøder

Referat af ordinær generalforsamling Haderslev Bridgecenter afholdt 28. april 2015.

Bilag:

 1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 18. marts 2015.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab for perioden 1/4-2014 til 31/3-2015.
 4. Budget 2015-2016.

 

Umiddelbart efter gennemførelsen af den ekstraordinære generalforsamling overgik forsamlingen til den ordinære generalforsamlings dagsordenen.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.

Inge Marie Callsen fortsatte som dirigent ligeledes fortsatte Holger Baden Sørensen som referent. Inge Marie Callsen erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

Uffe Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning via PP. (Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag 2.) Bestyrelsen ønsker hjælp til fjernelse af en gene som opstår inden hver sæson start. En/flere afdelinger mangler en spiller/et par. Hvordan løser vi det? Forslag/anbefalinger ønskes. En stor tak til alle de mange aktive hjælpere der får centret til at virke. En særlig tak til Kjeld Thomsen for hans særdeles gode undervisning på flere niveauer. Ligeledes en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Else Carstensen og undertegnede.

Beretningen taget til efterretning uden bemærkninger.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskab 1. april 2014 til 31. marts 2015.

Per Feldskov gennemgik regnskabets enkelte punkter efter en kort læsepause.

Et spørgsmål vedrørende ejerskab af elevator. Elevatoren er Bridgecentrets indtil 2021, hvorefter det overgår til udlejer.

Regnskabet godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.

Per Feldskov gennemgik budget. Antallet af medlemmer var fastsat ud fra et forsigtigheds princip. Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Forslag kontingent:

 • 400 kr
 • Juniorer (u. 25 år 1. januar) ½ pris.

Spillebetaling alle afdelinger undtagen juniorafdelingen:

 • 30 kr. pr spilletid og der skal betales for mindst 30 spilletider i sæsonen i de enkelte afdelinger.
 • For flergangsspillere gives der rabat på 250 kr. pr spilleperiode (sæson) efter de to første spilleperioder.
 • Juniorer betaler ½ spillebetaling. Såfremt juniorer er berettiget til flergangsrabat oppebæres ½ spillerabat.

Spillebetaling for juniorer i juniorafdelingen:

 • 100 kr. for en spilleperiode/sæson.

Tilbud undervisningshold:

 • Deltagere på nybegynderhold efter 1½ sæson kan tilbydes ½ års gratis spilleafgift i en afdeling, såfremt det passer ind i den enkelte afdelings turneringsprogram og medlemstal.

Drop-in:

 • 50 kr. pr. spilletid. Juniorer ½ pris.

Ovennævnte kontingent og spillebetaling godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

Uffe Pedersen genvalgt uden modkandidater.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Lars Rauh genvalgt.

Nyvalgt er Ole Mortensen og Jørn Møller.

Alle valgt uden modkandidater.

Som suppleanter er valgt Kirsten Fink og Ole Jocumsen ligeledes uden modkandidater.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor blev Eric Vesterlund valgt og som revisorsuppleant valgtes Peter Jürgensen.

 

 1. Valg af delegeret til distriktets generalforsamling.

Uffe Pedersen og Per Feldskov blev valgt.

 

 1. Eventuelt.
 • En opfordring fra Ole Jocumsen til at støtte vore sponsorer. Sig tak til vore sponsorer når vi handler hos dem, således de kan se at vi er opmærksomme på deres sponsering.
 • Ønske mulighed for at kunne betaling over flere gange: I særtilfælde kan der indgåes en individuel aftale med kassereren. (Nugældende regel).
 • Nye stole/skråpuder til vestlige lokale. Kort drøftelse, ingen klar melding fra mødedeltagerne. (Mangler skråpuder: Køb flere/det er folks eget problem). (Køb nye stole/stolene ok; men skal efterspændes).

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling og gav ordet til Uffe Pedersen, som takkede dirigenten og takkede deltagerne for fremmødet.

 

Inge Marie Callsen Holger Baden Sørensen

dirigent sekretær

Nyheder mv.

Sponsorer