Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 3. Bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016.

 

 

Haderslev, den 07. december 2015

Referat af 3. Bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016.

 

Til stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Jørn Møller, Ole Mortensen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen.

Fraværende: ingen

 

Dagsorden:

 1. 1. Velkomst og formalia – ved formanden
 2. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde
 3. 3. Økonomi – ved kassereren
 4. 4. Orientering fra husudvalg
 5. 5. Forsikring – ved Uffe

6. Erindringslisten – ved Ole

7. Deltagelse i klubarrangement – ved Uffe

8. Orientering

9. Eventuelt

ad. pkt. 1 og 2:

Formanden bød velkommen.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

 

ad. pkt. 3:

Per fremlagde driftsregnskab for perioden 01.04.2015 – 30.11.2015.

Kommentarer:

– Kontingent for sæson 2015/2016 andrager nu 546.850kr.

– Der resterer 5 indbetalinger af kontingent. Rykkere er afleveret til afdelingsformændene i dueslagene. Afdelingsformændene skal huske at se efter i dueslagene.

– Kopi af driftsregnskab vedlægges referat.

 

ad. pkt. 4:

Lars:

Steen, Frank og Lars har afholdt møde med lægerne (udlejer), herunder besigtigelse. Udlejer gav udtryk for stor tilfredshed med Haderslev Bridgecenter som lejer, herunder forvaltning og vedligehold af lokalerne. Mødet var tænkt som en orientering og ”føler” for ”hvor står vi”. Der er ca. 1½ år til en evt. ny kontrakt skal indgås. Udlejer ønsker ikke at sælge. Nyt møde er aftalt til januar.

 

ad. pkt. 5:

Uffe:

DBF har lanceret en ny model for forbundets kollektive løsøreforsikring. Ideen er at klubberne skal rangeres efter størrelsesorden, således at forsikringerne kommer mere i trit med klubbernes faktiske forhold. Per, Holger og Ole gennemgår inventarlisten, ajourfører den med værdiansættelser i indeværende uge. Resultatet mailes til Uffe inden udgangen af uge 50.

 

 

 

ad. pkt. 6:

Erindringslisten:

 1. Sponsoraftaler og økonomi: Jørn er på opgaven, der er ikke noget nyt.
 2. Regler for donation. Kjeld meddelte at giver ikke kan fratrække beløbet med henblik på skattemæssigt fradrag.
 3. Fokus på nye medlemmer. Punktet blev henvist til dagsordenens pkt.7.

 

ad. pkt. 7:

Uffe fremlagde invitation med program til klubdage i januar 2016. På mødet søndag, den 17. januar 2016 i Silkeborg enedes bestyrelsen om at deltage samlet. Praktiske detaljer aftales senere.

 

Ad. Pkt. 8:

Orientering:

Kjeld orienterede om at der er nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Holger Baden Sørensen, Inge Marie Callsen, Christine de Vries og Kjeld Thomsen. Udvalget har foreløbig barslet med 2 arrangementer i 2016.

 1. En Kageturnering 31. januar (afholdes som drop in).
 2. Minijubilæumsarrangement i anledning af HBC sammenlægning under DBF. Primo april. Dato meddeles senere.

Der er oprette et begynderhold på p.t. 12 prs. torsdag eftermiddag med start 19. nov. Holdet fortsætter forhåbentlig efter nytår. For at holde medlemstallet er den nødvendige årlige tilgang ca. 16 – 20 nye medlemmer.

Birthe foreslog at der, for at give bedre plads ved spillebordene, kunne etableres nogle smalle borde ved stolperne til brug for kortkassetter. Bordene skal kunne slås ned eller fjernes. Model fremstilles ved Birthes foranstaltning.

 

ad. pkt. 9:

Helene efterlyste en fælles medlemsliste som er nemmere at tilrette. Som det er nu er der for mange med ukorrekte tlf. og mailadresser. Der skal findes et system som er bedre end det nuværende.

Næste møde: Mandag, den 1. februar 2016 kl.16:00

 

Bilag:

 1. Driftsregnskab. (Per eftersender)
 2. Program for klubdage i januar.

 

Ole Mortensen

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erindringsliste:

i.a.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer