Referat af bestyrelsesmøder

Referat fra generalforsamlingen 2016

Haderslev, den 26. april 2016

 

Referat af ordinær generalforsamling for Haderslev Bridgecenter afholdt 26. april 2016.

2. udgave. Tilføjelse til dagsorden pkt. 4 er anført med kursiv.

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Det reviderede regnskab.
 3. Budget for klubåret 2016 – 2017.
 4. Betingelser for leje for leje af lokaler.

 

Dagsorden:

 

 1. 1. Valg af dirigent og referent.

Erik M. Pedersen blev valgt som dirigent og Ole Mortensen som referent.

 1. 2. Bestyrelsens beretning.

I forlængelse af bestyrelsens skriftlige beretning (bilag 1) udtrykte gormanden følgende:

– Afdelingerne udviser god medlemspleje, – er gode til at tage imod nye medlemmer, nogle afholder endda forskellige arrangement hvor medlemmerne kan få sat fokus på Bridgens love, regler og etik, samt pleje det sociale samvær. En stor tak til alle frivillige, som sørger for et velfungerende center. HBC har i årets løb været godt repræsenteret ved andre klubbers arrangementer. HBC har også grund til at være stolte over, at Jon Brodersen vandt holdmesterskabet for juniorer og at Kjeld W. Thomsen rykkede op i 2. Division.

– Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, god organisation og administration.

– Tak til Helene Kindberg for hendes fine arbejde og den gode sparringspartner som hun har været i bestyrelsen.

– Bridgen står overfor store problemer med medlemstilbagegang. Det gælder på landsplan, men har også fået stor betydning for HBC. Løsningen på det problem er medlemmerne. Vi skal aktivt promovere HBC hvor vi har mulighed for det. DBf afholder Bridgens Dag 28. August.

– På uddybende spørgsmål kunne formanden meddele, at den aktuelle medlemstilbagegang i HBC er 28. Bridgens dag er for at introducere nye medlemmer. Ang. Juniorhold, så starter Kjeld 2 hold op i september.

Beretningen godkendt.

 1. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet i hovedtræk.

Regnskabet godkendt.

 1. 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.

Kassereren gennemgik budgettet som viser et underskud på kr. 21.000,-, men som forventeligt retter sig når/hvis SKAT udbetaler de ansøgte midler på kr. 25.000,- fra Elitegame senere på året. Vedr. indtægter blev der spurgt til udlejning. Betingelserne herfor medsendes som bilag. Budgettet blev taget til efterretning. Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent og spilleafgift blev vedtaget. Efter en drøftelse af spilleafgift til sommerbridge og events blev dette overdraget til bestyrelsen.

 

 1. 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkomne forslag.

 1. 6. Valg af formand i de år hvor der er formandsvalg (ulige år).

Der var ikke valg af formand.

 1. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Helene Kindberg, modtager ikke genvalg.

Per Feldskov, modtager genvalg.

Birthe K. Rasmussen, modtager genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Kirsten Fink.

Som ny suppleant blev valgt Bjarne Møller.

 1. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor genvalgtes Eric Vesterlund.

Som revisorsuppleant genvalgtes Peter Jürgensen.

 1. 9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling.

Uffe Pedersen og Per Feldskov blev valgt.

 1. 10. Eventuelt.

i.a.b.

 

Erik Pedersen takkede for god ro og orden. Uffe Pedersen takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Der deltog i alt 48 medlemmer inkl. bestyrelsen.

 

Efter generalforsamlingen spillede 40 medlemmer lynbridge.

 

 

 

 

 

 

 

Erik M. Pedersen Ole Mortensen

dirigent sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer