Referat af bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde 5. (40. ordinære møde).

 

Haderslev, den 15. marts 2018

 

Referat af 5. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018. (40. ordinære møde).

 

Til stede:

Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Kirsten Fink, Lars Rauh, Per Feldskov, Ole Mortensen, Kjeld Thomsen.

Afbud:

Jørn Møller

 

Dagsorden.

 1. Velkomst og formalia ved formanden.
 • Godkendelse af referatet.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fremmøde registreres.
 1. Forberedelse af generalforsamling v./Uffe.

Valg:

 • Medlemmer af bestyrelsen på valg.
 • Forslag til valg af dirigent.
 • Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning:

 • Bestyrelsesmedlemmernes bidrag til beretning.
 • Præsentation + skriftlig beretning.

Særlige tilbud under og efter generalforsamlingen:

 1. Arrangementsudvalg v./Kjeld.
 2. Bridgecafe´ og nye initiativer v/Kjeld.
 3. Økonomi v./Per.

– Forslag til kontingent.

– Gennemgang af regnskab og budget.

 1. Orientering – alle.
 2. Eventuelt.

Uden for dagsorden: Kaffemaskinen.

Med baggrund i den seneste tids problemer med kaffemaskinen havde Lars indhentet tilbud på ny kaffemaskine og kaffe. Lars havde forberedt prøvesmagning og gennemgang af tilbud. Bestyrelsen enedes om at gå ind for pris 3 fra Cafax (bedste kaffe) som med investering i ny kaffemaskine, service, forbrug og afskrivning over en 5 årig periode gav en kaffe pris på kr. 0,87 pr. kop ved 90.000 kopper (normalt forbrug). Kjeld søger på ny fondsmidler.

 

 1. pkt. 1:

Referat fra 39. ordinære møde godkendt, dagsorden godkendt, fremmøde som ovenfor.

 

 1. pkt. 2:

Udkast til indkaldelse til generalforsamling blev gennemgået og tilrettet.

Formanden udarbejder forslag til beretning som sendes til medlemmerne for evt. inputs og endelig udformning. Endelig beretning skal være sekretæren i hænde med henblik på rettidig udsendelse sammen med indkaldelsen i uge 13.

Der lægges op til en kort gennemgang af beretningen på generalforsamlingen, men ikke til Workshop.

Efter generalforsamlingen spilles lynbridge.

Lars køber wienerbrød og Kirsten laver kaffe.

 

 1. pkt. 3:

Kjeld meddelte at udvalget er klar med program for det kommende år. Det er en fejl at udvalgsformanden ikke er inviteret til mødet i dag. Udvalgsformanden inviteres til formødet forud for generalforsamlingen 24. april. kl. 17:30.

 

 1. pkt. 4:

Vedr. ”Bridgecafe´” har Kjeld som aftalt kontaktet ”Ældresagen”, der er fremsendt oplæg og man er enedes om at HBC skal stå for det praktiske mens ”Ældresagen” tager sig af annoncering. Det overvejes om de unge måske også skulle deltage. HBC stiller lokaler til rådighed, skaffer ca. 8 spillere (instruktører) som drivkraft og tilrettevisere. Der skal ikke udøves egentlig undervisning, blot spilles. Det er ikke et tilbud til HBC medlemmer, men derimod et tilbud til udefra kommende. Opstart 1. oktober 2018, der spilles fredage. Prisen for deltagelse begrænses til prisen for kaffe og kage. Kjeld vil koordiner dem der skal stå for arrangementerne, men vil ikke selv være involveret.

Vedr. nye initiativer blev der rejst spørgsmål om fremtidig struktur, nye drop in arrangementer, bedre substitutoversigter, ”makkerbørs”, alternative arrangementer m.m. Det blev besluttet at reservere et af de første bestyrelsesmøder i den nye sæson til denne diskussion.

 

 1. pkt. 5:

Per gennemgik regnskab og status pr. dato. Der resterer enkelte poster inden det endelige regnskab. Budget ikke forelagt.

Kontingent for det kommende år foreslås uændret.

Per kontakter revisor og revisorsuppleant for evt. genvalg.

 

 1. pkt. 6:
 2. a. b.

 

 1. pkt. 7:
 2. a. b.

 

Næste møde 24. april 2018 kl. 17:30.

 

 

Ole Mortensen

sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer