Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde 43. 21 aug.2018

 

Haderslev, den 21. august 2018

 

Referat af 2. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2018– 2019. (43. ordinære møde).

 

Til stede:

Lars Rauh, Bjarne Møller, Kirsten Fink, Poul Mortensen, Ole Mortensen, Jørn Møller, Kjeld Thomsen.

Fraværende:

Per Feldskov

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og formalia ved formanden.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fremmøde registreres.
 1. Godkendelse af referat nr. 41.
 2. Nyt fra formanden.
 3. Bridgens dag 26. aug. 2018.08.
 4. Bridge Café, et samarbejde med ældresagen.
 5. Medlemsregistrering i Bridgecentralen.
 6. Person registreringsloven?
 7. HBC events, firmaer sammen med sponsorudvalget.
 • Hvordan får vi startet?
 1. pkt. 1:

Dagsorden godkendt. Fremmøde registreret som ovenfor.

 1. pkt. 2:

Referat nr. 42 pr. 15.05.2018 godkendt.

 1. pkt. 3:
 • Konstitueringen fra det ordinære møde nr. 42 bekræftet (se bilag til møde nr. 42).
 • Den nye version af Bridgecentralen kører ikke godt. Lars tager til Kolding for at høre om de har samme problemer.
 • Parkering i gården vil fremover ikke være tilladt, hverken i dag- eller aften timerne. HBC vil få tildelt 1 P-plads med vognnr. Parkering vil blive styret af bureau.
 1. pkt. 4:

Bridgens dag er igen i år et landsdækkende arrangement der afholdes søndag, den 26. aug. kl. 13 – 15. Kjeld uddelte flyers og der rundsendes INFO til alle klubmedlemmer. Fra bestyrelsen deltager Jørn og Ole.

Der afholdes turneringslederkursus 26. aug. kl. 10:00.

 1. pkt. 5:

Bridgecafe styres af Kjeld og Jørn i samarbejde med ældresagen. Der er opstart fredag, den 5. okt. kl. 14 – 16. Kjeld har liste over hjælpere der har givet tilsagn. Der serveres kaffe og kage til deltagerne formedelst 10 kr. Arrangementet er omtalt i ”Ældresagen” og vil blive publiceret i dagspressen.

Kjeld orienterede om at Søstjernen Cup nu er fuldtegnet, der er oprettet venteliste.

I forbindelse med opstart af ny ”Bridgecentral” pr. 01.09.2018 afholder DBF kursus i Haderslev 17-18. juni. Kurset er gratis. Kjeld tager kontakt til relevante deltagere.

Poul efterlyste en ”Makkerbank”. Den eksisterer allerede og administreres af Kjeld.

 1. pkt. 6:

Medlemsregistreringen i Bridgecentralen er stort set på plads, der mangler kun enkelte uafklarede spørgsmål.

 1. pkt. 7:

Hvordan vi skal forholde os til Personregisterloven var der megen tvivl om. Bestyrelsen enedes om at kontakte forbundet med henblik på en overordnet strategi.

 1. pkt. 8:

Opgaven kører i udvalg. Poul tager kontakt til medlemmerne for møde snarest.

ad.pkt. 9:

Formanden har taget initiativ til renovering af hjemmesiden og indkalder udvalget til møde om sagen. Ole sender seneste reviderede udgave af vedtægterne (2015) til Lars m.h.p. indsættelse i hjemmesiden.

 1. pkt. 10:

Der resterer kr. 15.000 i elevatorbeviser som vil blive udloddet i efteråret med skæringsdato 1. januar 2019.  Udlodningen vil ske ved opslag.

 1. pkt. 11:

Der blev diskuteret etik og god omgangstone – en præcisering af HBC regelsæt herom findes og bør måske præciseres af afdelingsformændene .

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag 06.11.2018 kl. 17:00.

Ole Mortensen

sekretær

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer