Klubregler

 

1.
Formål

Formålet
med disse regler er:

 1. At
  sikre en god tone og orden mellem spillerne under afviklingen af turneringer i
  klubben.
 2. At
  hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner og
 3. At
  hjælpe turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afvikling
  af turneringer
 4. Samt
  at give information/regler af praktisk art.

 

2.
Spilletid

Afdelingernes
sæson starter primo september og slutter ultimo april. Afdelingerne udarbejder
turneringsplan for sæsonens turneringer.

 

3.
Drop in

Uden
for afdelingernes sæson (fra primo maj til ultimo august) arrangerer Haderslev
Bridgecenter drop in hver tirsdag kl. 1900 til ca. 2300. Der spilles i seedede
rækker.

 

4.
Turneringsafvikling

For
turneringer afviklet i Haderslev Bridgecenter regi gælder ”De internationale
love for turneringsbridge”. Afdelingerne har ansvaret for tilrettelæggelse og
afvikling af turneringerne i de enkelte afdelinger.

 

5.
Systemer

Kun
de af Danmarks Bridgeforbund anerkendte systemer må anvendes. Spillerne
opfordres til at anvende systemkort.

 

6.
Etik og etikette

God
etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller
bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved
turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det er uetisk at irettesætte eller
belære såvel makker som modspiller under og efter spillet. Det samme gælder tegn
og mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en
melding, et udspil eller et spillet kort. Det er god etikette at hilse på
modspillerne, når man mødes ved spillebordet og efter runden at sige: ”Tak for
spillet.”

 

7.
Uregelmæssigheder

Turneringslederen
skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed.
Tilkaldelse af turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig
del af turneringens afvikling. Der må ikke meldes eller spilles videre, før
turneringslederen har truffet en afgørelse.

Spillerne
må ikke selv afgøre en uregelmæssighed og efter et spils regnskab er sendt
videre, må kun turneringslederen rette evt. fejl i regnskabet.

 

8.

Substitutter

Haderslev Bridgecenter udarbejder fælles substitutliste. Hver afdeling indberetter substitutter til den fælles substitutliste ved sæsonens start. Afdelingen er ansvarlig for formidling af denne til de af afdelingens medlemmer, der ikke er på net. Det påhviler det aktive medlem, der er forhindret i at give møde på en spilleaften, selv at skaffe substitut.

 

9.
Almindelige ordensregler

Det
påhviler det enkelte medlem at behandle klubbens materiel skånsomt samt efter
aftenens spil at rydde op på eget bord og i øvrigt hjælpe med oprydning efter
afdelingens bestemmelser.

 

10.
Fejl og mangler

Fejl
og mangler ved materiel eller faciliteterne der ikke umiddelbart kan rettes,
meldes til forretningsføreren.

 

11.
Rygning
Rygning må kun foregå i det dertil indrettede rygelokale samt
udendørs.

 

 1. Drikkevarer

Drikkevarer
skal købes i Haderslev Bridgecenter. Dog må egen vin medbringes til

afslutningerne
mod at betale ”proppenge” til centret. (p.t. 20 kr. pr. flaske).

 

 1. Parkering

Parkering
i gården er ikke tilladt. Parkering henvises til de offentlige parkeringsarealer
på Jomfrustien.

 

 1. Leje
  af Haderslev Bridgecenters lokaler

Haderslev
Bridgecenters lokaler kan af medlemmer lejes i frie perioder. Pris og
betingelser aftales direkte med forretningsføreren.

 

 1. Orientering

Medlemmerne
bør holde sig orienteret om alle relevante oplysninger, der meddeles dem gennem
Dansk Bridge, Bridge Nyt Distrikt Sydjylland, på Haderslev Bridgecenters
hjemmeside og ved opslag i klubben.

Nyheder mv.

Sponsorer