Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. januar 2012

Referat af møde fredag 6. januar kl.
1400 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

 1. Indkaldelse til generalforsamling (udkast)
 2. Driftsregnskab 1/9 2011 – 5/1 2012.
 3. Behandling af begivenheder.

 

Dagsorden

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering

Til
stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Gert Drachmann, Else Carstensen, Lars
Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede.

 1. Godkendelse af referat

Godkendt

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden
  • Samarbejde med de nærmeste klubber (Aabenraa,
   Sønderborg og Kolding): Der er planlagt møde i HBC 20. januar med
   nedennævnte hovedemner. Nærmere tilgår efter mødet.
 1. i.
  Elitesamarbejde
 2. ii.
  Rekruttering, f.
  eks. Lynbridge (undervisning i korte uddannelsesforløb LØ/SØ), herefter overgang
  til uddannelseshold.
 3. iii.
  Aabenraa,
  samarbejde med ældresagen. (Drøftelse af betingelser/muligheder for anvendelse
  af HBC lokaler/oprettelse af ældresagsafdeling. Ingen beslutning truffet.)
  • Månedens succes: Skal gerne følges op til at
   blive året succes. Følg med i JV om stemmedato og stem.
  • Etik: Der er mulighed for at få konsulent H.K.Sørensen
   fra bridgeforbundet til at holde foredrag om emnet. Bestyrelsen overvejer,
   om det er noget, der skal gås videre med.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Alle
  opkrævninger er i hus.
 3. ii.
  Opfordring til
  at huske næste indbetaling senest 31. januar er udsendt til alle formænd.
 4. iii.
  Den gratis
  betaling i banken lukker muligvis næste sæson.
 5. iv.
  Driftsbudget
  udleveret og gennemgået. ”God mavefornemmelse”. (Året forventes at følge det
  lagte budget. Under ”udsmykning/nyanskaffelse” indgår også udgift til
  etablering af hjemmesiden. Der forventes ikke et overskud på ca. 72.000 kr. Der
  er flere, der har betalt for hele sæsonen og ikke kun for første halvdel.
  Endvidere forestår der et større kaffeindkøb til køkkenet.)
 6. v.
  Drøftelse af
  eventuelle restancer (uanset årsag til opståen). Hæfter de enkelte afdelinger
  eller HBC? Tages op på næste bestyrelsesmøde.
 7. i.
  Det går lidt
  dårligt med at skaffe nye sponsorer. Der forventes maximalt 20 sponsorer.
 8. ii.
  Sponsorgruppen
  består stadig. Al kontakt til sponsorer via Else Carstensen, herunder også
  emner m.v.
 9. iii.
  Der er
  forhåndstilkendegivelser til præmier m.v. til vor turnering.
 10. i.
  Computerproblemer.
  Nogle kommunikationsproblemer med bridgemate i den Vestlige ende af HBC.
 11. ii.
  Opsamlingskursus
  på bridgemate planlægges gennemført. Dato p.t. ej endeligt fastlagt.
  Forventeligt i februar.
 12. iii.
  Hjemmesiden
  oppe. Sekretær skal uddannes.
 13. iv.
  4050 er p.t.
  ikke lukket; men lukkes snarest.
 14. v.
  Registrering af
  besøgende/brugere af hjemmesiden. Der registreres p.t. pr. bruger. Dette ændres
  til registrering af besøg, idet dog den enkelte bruger kun kan registreres for
  et besøg i døgnet.
 15. vi.
  Uddannelse i
  bridgemate kan ikke stå alene, stadig behov for støtte fra Lars og Kjeld.
 16. i.
  Fremover kan
  medlemmer selv rette data på DBF hjemmeside. Herfra tages data til
  bridgecentralen.
 17. i.
  Intet nyt.
 18. i.
  Juleafslutninger:
  Overskuddet væsentligt mindre i år.
 19. ii.
  Forsikringsskade
  i elevator har givet meget arbejde. Herunder justering af regning.
 20. iii.
  Kjeld vil drøfte
  ventilation med ejer. Såfremt det vil få konsekvenser for huslejen skal det
  drøftes i bestyrelsen.
 21. iv.
  Elite Gaming:
  Der skal ansøges om nye tilskud for hvert ½ år. Kjeld iværksætter når tiden
  passer.
 22. v.
  Indgangsdøren
  repareres.
  • Kasserer
  • Sponsorleder
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator
  • Sekretær
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra ad hoc udvalg
  • Forhandlingsudvalget
 1. i.
  Kontrakt
  forhandlet på plads. Kontrakt tilgår. Udvalget nedlægges herefter.

 

Beslutningspunkter:

 1. Opgaver i forbindelse med den kommende generalforsamling.
  • Personer på valg indskrives i indkaldelsen.
  • Formanden kontakter emner til bestyrelsen
   (bestyrelse/suppleanter/revisor/revisorsuppleanter)
  • Gert Drachmann genopstiller ikke.

 

 1. Drøftelse af fremtidige nye opgaver.

(Repræsentation
i distriktsbestyrelsen, varetagelse af særlige turneringer mv.)

  • Emne til delegeret til distriktets
   generalforsamling og herunder kompetence og HBC interesse i at være i
   bestyrelsen.
  • Etablering af turneringsudvalg. Formand giver
   ”input” til pkt. 5 i generalforsamlingsindkaldelsen. (Efter mødet er det aftalt med formanden at etablering af
   turneringsudvalg indgår under punkt 10 eventuelt)

 

 1. Vedtægtsændringer.
  • Sekretær undersøger hvornår nyvalgte
   bestyrelsesmedlemmer m.v. afløser tidligere valgte.
  • Eltite Gaming ind i særskilt §. (Efter mødet er der aftalt med
   formanden at formuleringen i § 15 fastholdes, som den var formuleret i den
   generalforsamlingsindkaldelsen, der fulgte mødeindkalden. (Der henvises til Elite
   Gaming skr. af 6. september 2010, modtaget fra Uffe på mail 31. maj
   2011))
  • Se bilag 1.

 

 1. Hjælpere til distriktsturneringen – Åben Par i
  Haderslev Bridgecenter den 21. og 22. april 2012. (Forplejning og
  turneringshjælp)
  • Kjeld er turneringsleder. HBC står endvidere
   for 2 x frokost. Turneringen går fra 09-17 begge dage. Der forventes ca.
   80 deltagere. Kjeld skal bruge 3 hjælpere. Foreløbig har Birthe sagt ja.

 

 1. Østkystsamarbejde.

Se
under formandens orientering.

 

 1. Opsamling
  på juleafslutninger i HBC.
  • Tag med i jeres overvejelser, hvem der er vore
   sponsorer, når der bestilles.

 

 1. Behandling af begivenheder.

Bilag
2 drøftet, primært med henblik på at placere hvad der ligger/hører hjemme i
afdelingerne og hvad der skal markeres på HBC niveau.

 

Eventuelt

Bestyrelsens beretning
udarbejdes af formanden, der imødeser eventuelle indlæg. Medtages til næste
bestyrelsesmøde.

Næste møde må max strække
sig over 2 timer. Efter pkt. 1-3 i dagsordenen gås til beslutningspunkter og
derefter følger orienteringspunkterne.

 

Næste møde

Fredag 09. marts kl. 1400 i
HBC.

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer