Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts

Referat af 8. møde fredag 9. marts kl. 1400 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

1. Indkaldelse til generalforsamling tirsdag 24. april 2012.

Dagsorden

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering

Afbud
fra Else Carstensen (syg).

Godkendelse af referat

Godkendt
uden bemærkninger.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
uden tilføjelser.

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden
  • Østkystsamarbejdet (orientering fra
   formandsmødet, der blev gennemført 20. januar)
 • Fælles
  interesser i byerne Kolding, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg.
 • Rekruttering:
  Vanskeligt specielt for unge; men også for øvrige. Sønderborg har med held
  gennemført kort introduktion med efterfølgende undervisning af fortsat
  interesserede.
 • Elite
  samarbejdet: Fælles ”pulje”: Kjeld evt. deltage som underviser. Tænkt som teori
  undervisning efterfulgt af spil. Udgiftsneutralt for HBC evt. indtægt via
  ”stolepenge”.
 • Sponsorer:
  Generel gensidig orientering.
 • Samarbejdet kan
  eventuelt udvides med andre klubber.

Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
forretningsfører

  • Næstformand

Intet nyt.

  • Kasserer
 • 1 restant
  tilbage
 • Forretningsførers
  kontrakt omdelt til orientering.
 • Driftsregnskab
  og status omdelt og drøftet. Budget fremlægges på generalforsamlingen.
  Forskellige muligheder for at øge indtægterne blev drøftet.
 • DBF betaler (af DBF kontingentet) fremover forsikringen for HBC lokaler og materiel.
 • Mange præmier
  til turneringen den 11. marts (godt arbejde af Else/sponsorgruppen)
 • Status: 19
  sponsorer. 2 frameldinger for næste periode.
 • Undervisning:
  Manual udgivet. Kjeld og Lars støtter fortsat. Der vil også fremover være behov
  for støtte/undervisning – bl.a. af den grund, at der vil være udskiftninger i
  personkredsen. Der sigtes på/ønskes en ”superbruger” i hver afdeling.
 • Der var/er faldet enkelte personer ud af registreringen. Helene justerer.
 • Ved eksterne tilmeldinger: Husk at tilmelde som
  kommende fra Haderslev Bridgecenter (ej afdelingsnavn).
 • Nyvalgte
  bestyrelsesmedlemmer er ”aktive” umiddelbart efter afslutningen af den
  generalforsamling, hvori de er valgt.
 • Forslag:
  Udarbejdelse af en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. Ingen beslutning
  truffet.
 • Forslag:
  Opsætning af hjertestarter. Kjeld arbejder videre med at fremskaffe oplysninger
  om priser og modeller og eventuelle sponsorater. (Ingen beslutning truffet).
 • Der arbejdes for
  nærværende med distriktsfinalen 21-22. april. For nærværende 16-18 par
  tilmeldt.
 • HBC turnering
  11. marts. 40 par tilmeldt. Der spilles med 4 rækker a 5 borde.
 • Måtteaftalen
  opsiges. Overgår til at indgå i kontrakten med rengøringsselskabet.
 • Ventilation: Der
  kommer ventilationsselskab for at se på forholdene og give tilbud.
  • Sponsorleder (Kjeld orienterede i Elses fravær)
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator
  • Sekretær
  • Forretningsfører

Orientering fra udvalg

  • Turneringsudvalget
 • Besluttet; men ikke etableret.

Beslutningspunkter:

 1. Generalforsamlingen.
  • Indkaldelsen
 • Drøftet, se
  bilag. Fordeles til afdelingsformænd og kopieres til oplægning i
  bridgecenterets forgang.
 • Emner, indhold og
  form drøftet. Formanden samler modtagne (og evt. senere sendte indlæg) og
  fremlægger til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
 • Fastlæggelse af
  kontingent: Kassereren udarbejder overslag over de økonomiske konsekvenser ved
  forskellige tiltag. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
  • Bestyrelsens beretning

Beslutning om betaling af opståede restancer.

  • Indbetaling af kontingent skal fremover ske en
   gang årligt.
  • Der blev ikke truffet beslutning om evt.
   restancer.

Drøftelse af fremtidige nye opgaver.

Delegeret
til distriktets generalforsamling og evt. repræsentation i distriktsbestyrelsen.

  • Tages op på næste møde, udgik på grund af tidspres.

Arbejdsopgaver/kommissorium for turneringsudvalget.

  • Tages op på næste møde, udgik på grund af
   tidspres.

Hjælpere til distriktsturneringen – Åben Par i
Haderslev Bridgecenter den 21. og 22. april 2012. (Forplejning og
turneringshjælp)

  • Kjeld har fået tilbud fra de hjælpere han skal bruge.

Eventuelt

Næste møde

Fredag 30. marts kl. 1400 i
HBC mødelokale.

Holger Baden Sørensen, sekretær

Bilag:
Haderslev 2012-03-13

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Haderslev Bridgecenter (HBC) den 24.april 2012 kl.
1900. Generalforsamlingen gennemføres i det østlige spillelokale.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent.

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 3. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af
  kontingent og spillebetaling.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand i de år, hvor der er
  formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Følgende
bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Næstformand
Birthe Rasmussen, modtager genvalg

Medlemsadministrator
Helene Kindberg, modtager genvalg

Kasserer
Gert Drachmann, genopstiller ikke

Følgende
suppleanter er på valg:

Suppleant Finn Schou.

Suppleant Kirsten Lauridsen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.


valg er:

Revisor
Henning Friedrichsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant
Jørgen Møller, modtager genvalg.

 1. Valg af delegeret til distriktets generalforsamling.
 2. Eventuelt.

Etablering
af turneringsudvalg

 

Indkomne forslag:

 

Bestyrelsen har følgende
forslag til ændring af HBC vedtægter:

Nuværende vedtægt:

§ 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af
Danmarks Bridgeforbund og det dertil hørende distrikt og er som sådan underlagt
såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet
forbundets mesterpointordning efter gældende regler. De enkelte afdelinger kan
individuelt fravælge denne ordning.

Medlemsbladet Dansk Bridge
modtages i klubabonnement.

 

Foreslås ændret til:

§ 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af
Danmarks Bridgeforbund og det dertil hørende distrikt og er som sådan underlagt
såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet
forbundets mesterpointordning efter gældende regler.

Medlemsbladet Dansk Bridge
modtages i klubabonnement.

 

§ 15

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan
kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er
beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst
¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en
ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed uanset de
fremmødtes antal.

På selv samme generalforsamling træffes beslutning
om, hvorvidt en eventuel formue skal tilgå Danmarks Bridgeforbund, det lokale
distrikt, andre bridgeklubber i Haderslev eller almennyttige formål i
Haderslev.

 

§ 15

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan
kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er
beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst
¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en
ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

På selv samme generalforsamling træffes beslutning
om, hvorvidt en eventuel formue skal tilgå Danmarks Bridgeforbund, det lokale
distrikt, andre bridgeklubber i Haderslev eller almennyttige formål i
Haderslev.

Idet dog ikke forbrugte udloddede midler fra Elite
Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling,
som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

P.b.v.

Holger Baden Sørensen

sekretær

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer