Referat af bestyrelsesmøder

Referat 25 jan. 2013

Referat af 15. møde fredag 25.januar

kl. 1230 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2013.

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.
  • Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov,
   Else Carstensen, Helene Kindberg, Keld Thomsen samt undertegnede. Afbud
   fra Lars Rauh.
 2. Godkendelse af referat
  • Referat af bestyrelsesmøde 07.december.
 1. i.
  Godkendt.
 2. i.
  Godkendt.
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
   (møde 14½ via mail).
 1. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde.

 1. Orientering ved formanden.
  • Intet nyt.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører.
  • Næstformand.
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Det kører som
  det skal. 356414 i kassen. Kontingentindbetalinger er 502.000 og ikke 510.000
  som anført i budget.
 3. i.
  21 sponsorer +
  Jyske Bank. Forestående arbejde: Sponsorer til Center Cup, p.t. 16 fl. Vin
  hjemme.
 4. i.
  Via mail:
  Referater er lagt på hjemmesiden. Omlægning på hjemmesiden fra unikke besøgende
  til daglig registrering under implementering.
 5. i.
  Test af
  registrering på DBF hjemmeside p.t. ej gennemført. Helene vender tilbage.
 6. i.
  Intet nyt.
 7. i.
  Kjeld omtalte kort
  indledende distriktsturnering, veteranturnering samt grøn turnering. Alle
  distriktsturneringer.
 8. ii.
  Teknisk kører
  bridgemate m.v. tilfredsstillende. Idet der dog har været problemer ved
  opsætning af holdturneringer.
 9. iii.
  Oplysning om HBC
  skal optages i Kommunens oversigt over klubber m.v.
 10. iv.
  Der nedsættes et
  ad HOC udvalg til undersøgelse af tilskudsmuligheder. Udvalget skal afdække
  mulighederne for tilskud i det offentlige system.
 11. v.
  Kjeld undersøger
  muligheden for tilskud fra Kløftenfestivalen.
 12. vi.
  Elite Gaming:
  Ingen tilbagemelding modtaget, så forventeligt intet tilskud herfra.
 13. vii.
  Fortsat
  henvendelse fra medlemmer vedrørende udluftning. Tages op i næste sæson.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder.
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører.

 

 1. Orientering fra udvalg.
  • Turneringsudvalget.
 1. i.
  1. møde er
  planlagt gennemført 1. februar.

 

Beslutningspunkter:

 1. Regnskabsperioden.
  • Fornyet drøftelse af eventuel ændring af
   vedtægterne §8 & §11.
 1. i.
  Det blev
  besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 26.
  februar kl.1730 jf. bilag herunder at ændre regnskabsperioden (§ 11) og ændre
  godkendelse af regnskab til fremlæggelse af regnskab (§ 8). Fremlæggelse af
  budget fastholdes som beskrevet i HBC nuværende vedtægter, idet dog Helene
  Kindberg mener: ”Budget principielt skal godkendes af generalforsamlingen.”
 2. ii.
  § 5 bringes i
  overensstemmelse med DBF bestemmelser. (Se bilag)

 

 1. Spilleafgiftsstruktur.
  • Drøftelse af spilleafgiftsstrukturen i HBC på
   oplæg fra kassereren.
 1. i.
  Kjeld gav oplæg
  som blev vedtaget.

Spilleafgift
1. og 2. spilleperiode: 30 kr. pr. spilleomgang

Spilleafgift
3. spilleperiode: ”Flergangsrabat” 250 kr. pr. sæson.

Spilleafgift
4. spilleperiode: ”Flergangsrabat” 400 kr. pr. sæson.

Der
ydes fortsat 50% rabat til juniorer.

 

 1. Kontrakt.
  • Drøftelse af Kjelds kontrakt.
 1. i.
  Der nedsættes et
  ad HOC forhandlingsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
  Resultatet fremlægges for den samlede bestyrelse. 1. møde mandag 28. januar kl.
  1800.

 

 

Eventuelt

 • Generalforsamling.
  • Generalforsamlingen fastlægges til tirsdag 30.
   april kl. 1900.

 

Næste møde

 • Næste møde gennemføres i forlængelse af den
  ekstraordinære generalforsamling tirsdag 26. februar.

 

 

 

 

Holger Baden Sørensen

Sekretær

Nyheder mv.

Sponsorer