Referat af bestyrelsesmøder

Referat af generalforsamling tirsdag 30 april 2013

 

 

 

Haderslev 2013-04-30

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling Haderslev Bridgecenter (HBC) er gennemført i Haderslev Bridgecenter den 30.april 2013.

 

Bilag:

 1. 1. Bestyrelsens beretning.
 2. 2. Regnskab 1. september 2011 til 31. august 2012.
 3. 3. Regnskab 1. september 2012 til 31. marts 2013.
 4. 4. Budget 2013-2014.
 5. 5. Indkaldelse til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

 

 1. 1. Valg af dirigent og referent.

Erik Pedersen blev valgt som dirigent og Holger Baden Sørensen som referent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og overgik derefter til punkt 2 på dagsordenen.

 1. 2. Bestyrelsens beretning.

Uffe Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning på power-point. Ikke ordret; men i hovedlinjer. Herunder hvad der arbejdes med og vægtes. Endvidere det lidt længere perspektiv. Ligeledes kommenteredes økonomi og medlemsstatus. (Se bilag 1.)

Ingen spørgsmål. Beretningen taget til efterretning.

 1. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • • Regnskab 1. september 2011 til 31. august 2012.

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret af Per Feldskov. Han rettede endvidere en tak til den tidligere kasserer Gert Drachmann for den fine overdragelse.

Regnskabet blev godkendt. (Se bilag 2.)

 • • Regnskab 1. september 2012 til 31. marts 2013.

Regnskabet blev gennemgået af Per Feldskov. Gennemgangen tydeliggjorde at regnskabet dækker en 7 måneders periode hvorfor der ikke kan sammenlignes direkte med de foregående årsregnskaber.

Regnskabet blev godkendt. (Se bilag 3.)

 1. 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.

Per Feldskov gennemgik budget. Budget taget til efterretning. (Se bilag 4.)

Kontingent jf. Dansk Bridgeforbund. Spillebetaling: Alle skal betale 30 kr. pr. spilletid og der skal mindst betales for 30 spilletider i de enkelte afdelinger. For ”flergangsspillere” gives der en rabat på 250 pr. spilleperiode efter de to første spilleperioder. Såfremt man oppebærer reduceret spilleafgift (ungdomsrabat) reduceres flergangsrabatten med 50%.

Ovennævnte vedtaget med 15 af 16 mulige stemmer efter en kort drøftelse af principperne bag. Nemlig at støtte flergangsspillere frem for enkelt periode/afdelings spillere.

Derudover er ca. 50% af afdeling Morgenfryd flergangsspillere. Ligeledes er det vigtigt, at der tages stilling nu, idet der starter et nyt formiddagshold til september.

 1. 5. Indkomne forslag.

Ingen forslag er tilgået.

 1. 6. Valg af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

Uffe Pedersen blev genvalgt uden modkandidat.

 1. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Else Carstensen, Lars Rauh og Holger Baden Sørensen blev genvalgt uden modkandidater.

(Bestyrelsen består nu (uændret) af:

Formand Uffe Pedersen,

Næstformand Birthe Rasmussen

Kasserer Per Feldskov

Sponsorleder Else Carstensen

IT-leder Lars Rauh

Medlemsadministrator Helene Kindberg

Sekretær Holger Baden Sørensen)

Som suppleanter blev valgt: Jette Hansen og Helga Sørensen, ligeledes uden modkandidater.

 1. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørn Møller blev valgt som revisor og Gert Drachmann blev valgt som revisorsuppleant.

 1. 9. Valg af delegeret til distriktets generalforsamling.

Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev genvalgt. Der er fortsat ledige delegeret pladser. Hvis man har interesse i at deltage skal man henvende sig til Kjeld Thomsen.

 1. 10. Eventuelt.
 1. a. Lidt kritik af de manglende kager til kaffen. (Kagerne var blevet glemt hjemme)
 2. b. Forslag: Opsætning af ventilator højt på ydermuren til udsugning af den varme luft i spillelokalet. Anses som en billigere løsning end et klimaanlæg.
 3. c. Haderslev Bridgeklub mangler et par til næste sæson. Hjælp/støtte til at finde et par ønskes.
 4. d. Substitutlisten i de enkelte afdelinger er noget korte. Der ønskes eventuelt oprettet en fælles substitutliste for HBC med angivelse af hvornår den enkelte substitut kan spille.

Uffe Pedersen takkede herefter dirigenten Erik Pedersen for god styring og Erk Pedersen takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________

Erik Pedersen Holger Baden Sørensen

Dirigent Sekretær

 

Nyheder mv.

Sponsorer