Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 23. ordinære møde i HBC tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 1700 i HBC (mødelokalet).

 

 

Dagsorden

Bilag: Substitutliste

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Til stede Uffe Pedersen, Per Feldskov, Else Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Birthe Kvist Rasmussen.

 1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde.

 1. Orientering ved formanden.
 • Skolebridge: Hvordan griber vi det an i HBC? Oplæg omdelt. Drøftes næste gang. Optages som fast punkt på dagsordenen indtil videre.
 • Skolebridge er senest inden for et år i gang i Kolding/Aabenraa, Vojens og Haderslev. Der er pt. Skolebridge på Realskolen med 15 elever fra 6.-7. klasse (gennemføres i HBC (tirsdag morgen 0800) af Kjeld Thomsen). Periode: Fra medio august og året ud. Fra januar forventes et nyt hold.
 • På Skamlingbankens Efterskole skal der undervises 125 elever i bridge. Der arbejdes p.t. på den praktiske gennemførelse.
 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt centerleder.

Kjeld Thomsen centerleder:

 • Drop-in: Noget mindre deltagelse end sidste år. Et forventet mindre overskud på ca. 20% (6.000-7.000 kr.) Overskuddet forventes derfor at ende på ca. 23.000. Hjælpen til gennemførelse af Drop-in har fungeret super godt.
 • Der er positivt mange, der har tilmeldt sig turneringslederkurset.
 • Nybegynderkursus start er udskudt til januar i håb om flere tilmeldinger. (Aften kursus).
 • Lions arrangementet var godt besøgt. Gav et mindre overskud.
 • Kortlægningsgruppen består igen af 6 personer.

Else Carstensen sponsorleder:

 • Det er op ad bakke. P.t. 15-16 sponsorater. SydBank har meldt fra.
 • Vigtigt at der er personer involveret, der har mange og personlige kontakter.
 • Vi bør gøre mere reklame for vore sponsorer. ”Tænk tanker” til forbedring af vores sponsor situation. Sættes på dagsordenen til næste gang.
 • Nye skatteregler for sponsormidler fra Elite Gaming, som kan medføre ændring af fremtidige tilskud.

Helene Kindberg medlemsregistrering:

 • De udsendte medlemsregistreringslister anvendes ikke i tilstrækkelig grad af afdelingerne.
 • Huskeliste skal ud inden sæsonstart og den skal følges op med reminder.
 • Medlemstilbagegang på ca. 20 i forhold til sidste sæson.

Per Feldskov kasserer:

 • Kontingent tilgår løbende. Betalingsfrist ikke nået endnu.

Lars Rauh IT-leder:

 • Omslagsfolder med sponsorer fordelt til afdelingerne. Fremover skabes mulighed for at indarbejde de enkelte afdelingers logo i folderen.

Holger Baden Sørensen sekretær:

 • Ny substitutliste udarbejdet og sat på hjemmesiden. Tilføjelser/rettelser sendes til undertegnede.

 

 1. Orientering fra stående og midlertidige udvalg.

Arrangementsudvalget:

 • 30. november HBC center turnering.
 • Generelt noget manglende tilslutning til forbundets turneringer. Vi/afdelingerne bør gøre noget mere reklame.

Tilskudsudvalget:

 • Der har været taget kontakt til seniorrådet for at få støtte til at bridge (som tankesport) på lige fod med andre sportsgrene kan opnå tilskud fra Haderslev Kommune. Vort medlem Elly Jepsen sidder i seniorrådet.
 • Vi er i tvivl om ældre sagen giver tilskud til bridge. Else carstensen underøger.

Beslutningspunkter.

 1. Junior Camp i Haderslev.
 • Praktisk gennemførelse drøftet og Kjeld Thomsen udsender plan over opgaver og stilletider og perioder.
 • Der er taget kontakt til den skrivende presse. Der tages kontakt til TV-syd.
 • Muligheden for optagelse af video undersøges.

 

Eventuelt.

 • Det blev besluttet at gennemføre Søstjernen Cup igen næste år. Planlægningsdato: 7. juni.

Næste møde.

30. november kl. 10.00 i HBC.

 

Holger Baden Sørensen

sekretær

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer