Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 4. bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016

 

 

Haderslev, den 01. Februar 2016

Referat af 4. bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016. (29. ordinære møde).

 

Til stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Lars Rauh, Helene Kindberg, Ole Mortensen, Kjeld Thomsen.

Fraværende: Jørn Møller

 

Dagsorden:

  1. 1. Velkomst og formalia – ved formanden
  2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. 3. Økonomi – ved kassereren
  4. 4. Sponsorarbejde – status ved Jørn
  5. 5. Orientering fra husudvalg
  6. 6. Bridgens Dag, den 28. August 2016 – ved Kjeld

7. Orientering

8. Eventuelt

ad. pkt. 1 og 2:

Formanden bød velkommen. Dagsorden blev godkendt

Referat fra sidste møde blev godkendt.

 

ad. pkt. 3 og 4:

Per fremlagde driftsregnskab for perioden 01.04.2015 – 31.01.2016.

Kommentarer:

– Kontingent for sæson 2015/2016 andrager nu 487.050 kr.

– Der resterer nu kun 1 indbetaling af kontingent. Der er blevet rykket skriftligt og mundligt, men endnu ikke betalt. Uffe og Kjeld sender brev til vedkommende med betalingsfrist, alternativt indledes eksklusionssag.

– Kontingent er faldet med ca. Kr. 20.000 i forhold til sidste år.

– Sponsorbidrag er ligeledes faldet.

– På spørgsmål om ”Elitegame” kunne Kjeld meddele at midler ikke længere kunne ansøges og uddeles som tidligere. Midlerne har været genstand for omfattende svindel og er derfor suspenderet af ”Skat”. Midler skal fremover søges via ”Skat”, hvilket er en noget tungere procedure. Evt. tilskud vil derfor ikke kunne forventes i indeværende klub år.

– Per mener at et underskud på ca. Kr. 25.000 vil være sandsynligt hvis der ikke kommer flere sponsor- og aktivitetsindtægter.

– I fravær af formanden for sponsor udvalget blev der ikke drøftet yderligere tiltag på den front.

 

ad. pkt. 5:

Lars:

2. møde med udlejerne, planlagt til afholdelse i januar, er endnu ikke afholdt da udlejerne ikke er vendt tilbage. Lars rykker for afholdelse snarest. 1. Prioritet er fortsat at vi skal blive i nuværende lokaler og gerne med en huslejetilpasning.

 

 

ad. pkt. 6:

Med baggrund i bestyrelsens samlede deltagelse DBf´s seminar i Silkeborg kunne Uffe meddele at HBC har tilmeldt sig til ”Bridgens Dag”, som afholdes landsdækkende, den 28. August 2016.

 

ad. pkt. 7:

– Med hensyn til DBf´s aftale med ugebladet Søndag enedes bestyrelsen om ikke at deltage, da det for det første er kommet meget sent, men også fordi det falder sammen med andre, allerede vedtagne og annoncerede arrangementer. Og endelig synes prisen at være for høj (kr. 300). Kjeld tager kontakt til Aabenraa for at høre om de evt. vil stå for et fælles arrangement. Kjeld meddeler DBf bestyrelsens beslutning.

 

– Vi har endnu ikke modtaget materiale om ”Bridgens Dag”.

 

– Med hensyn til uddannelse af bridgelærere kunne Uffe meddele at Jørn Møller er tilmeldt. Kjeld undersøger om der evt. er flere som kunne være interesseret.

 

– Turneringsweekend i samarbejde med Distrikt Fyn afholdes i weekenden 9. – 10. April 2016 i Løjt Kirkeby. Ole har erklæret sig villig til at deltage. Bestyrelsen ser dog gerne flere, gerne i par, da der også vil blive spillet en sølvturnering lørdag aften.

 

– Generalforsamlingen blev berammet til tirsdag, den 26. April kl. 19:00 og afsluttes med ”Lynbridge”. Lars sørger for annoncering på hjemmesiden.

 

– Uffe tager kontakt til Beredskabscentret med henblik på om bridge kunne være interessant for asylansøgerne.

 

– Uffe har anmodet DBf om, jf. vores inventaropgørelse i DEC, at HBC opgraderes i den høje klasse.

 

– Lars meddelte at han har etablereret PC og net med nu 3 servere. PC i mødelokalet er nu med på nettet.

 

– Der skal tages kontakt til distriktets klubkonsulent vedr. kontakt til kommunen.

 

– Ole meddelte at afdelingernes rettelser vedr. medlemmers data nu er ved at indløbe.

 

Ad. pkt. 8

i.a.b.

 

Næste møde: Mandag, den 4. april 2016 kl.16:00.

Ole Mortensen

sekretær

 

 

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer