Referat af bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde 28.11.2016

 

 

Haderslev, den 28. november 2016

Referat af 3. bestyrelsesmøde sæson 2016 – 2017. (33. ordinære møde).

 

Til stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Kirsten Fink, Jørn Møller, Lars Rauh, Ole Mortensen, Kjeld Thomsen.

 

Dagsorden:

  1. 1. Velkomst og formalia – ved formanden.

Godkendelse af referat

Godkendelse af dagsorden

Fremmøde registreres

  1. 2. Udvalgsarbejde – herunder arrangementsudvalg v./Kjeld.
  2. 3. Paragraf 79 midler v./Lars.
  3. 4. Nye medlemmer og undervisningshold v./Kjeld.
  4. 5. Nyt om skolebridge – status v/Kjeld.
  5. 6. Økonomi – v./Per.
  6. 7. Orientering – alle.
  7. 8. Udluftning (punkt tilføjet efter ønske fra Kirsten).
  8. 9. Eventuelt.

ad. pkt. 1:

Referat fra sidste møde og dagsorden for dagens møde, med tilføjelse af punkt 8 blev godkendt. Fremmøde som ovenfor.

 

ad. pkt. 2:

– Kjeld meddelte at arrangementsudvalget arbejder meget aktivt. Der har været afholdt 2 arrangementer, senest adventsbridge søndag, den 27. november med 24 deltagende par.

– Turen til Amsterdam er måske tvivlsom. For at turen kan hænge sammen skal der være 24 deltagere.

– Sponsoraftalen med ”Søstjernen” er forlænget. ”Søstjernen Cup” afholdes således også i 2017.

– Sponsoraftalen med ”Søstjernen” affødte en generel snak om brug af centrets sponsorer. Lars sender en mail rundt til afdelingsformændene med angivelse af sponsorer og en kraftig opfordring til at bruge dem.

– Jørn og Lars tager kontakt til ”Seggelund” m.h.p. leverancer i forbindelse med sommerafslutningerne.

– Bestyrelsen sætter stor pris på Arrangementsudvalgets arbejde og udtrykker stor tak for det udførte arbejde.

 

ad. pkt. 3:

Møde i Haderslev Kommune om paragraf 79 midler. Lars havde, affødt af annonce i dagspressen, emnet vedrørende, opgjort og rundsendt følgende til bestyrelsen: ” Der går 375 medlemmer, som er over 60 år, ind ad døren hver uge, hertil kommer dem, der er på kursus hos Kjeld. (Der er flere der spiller i 2 eller flere klubber hver uge)”.

Mødet afholdes onsdag, den 7. december 2016. Kjeld og Jørn deltager. Kjeld tilmelder.

 

 

 

ad. pkt. 4:

Kjeld meddelte at der p.t. er 16 tilmeldte til opstart af det nye undervisningshold, efter jul kommer yderligere 2. Hold 2 er på 9.

Ca. halvdelen af det nye hold kommer fra ”Bridgens Dag”.

– Vi afholder lokalt ”Bridgens Dag ” i 2017 (dato ikke fastlagt). DBf afholder først landsdækkende i 2018.

 

ad. pkt. 5:

Status for ”Skolebridge” er 39 i alt. Jørn og Kjeld vil undersøge om der er nogen der kunne være interesseret i klubbridge.

Der afholdes DM i skolebridge 7. januar 2017 i Kolding.

 

Ad. pkt. 6:

Per fremlagde regnskab og status for perioden 01.04.2016 – 30.11.2016. Der mangler fortsat enkelte kontingentbetalinger. Vi har modtaget kr. 25.000 fra SKAT. Regnskabet udviser færre indtægter end tidligere, hvilket hovedsageligt skyldes stor medlemsafgang til dette klubår.

Periodiseret regnskab fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

 

Ad. pkt. 7:

– Kirsten spurgte til muligheden for at få en hjertestarter. Kjeld vil søge TRYG fonden igen.

– Kirsten foreslog at lave et arrangement for forældre til de børn der deltager i skolebridge. Tirsdag aften kunne være en mulighed. Kjeld og Jørn tænker tanker.

 

Ad. pkt. 8:

Kirsten påtalte det dårlige indeklima og den manglende udluftning, specielt for de aftenhold hvor der har været spillet i lokalet om eftermiddagen. Der har tidligere været indhentet tilbud på en ventilationsløsning som desværre er strandet på grund af økonomien. Der er ventilation i det vestlige (undervisningslokale). Af hensyn til varmeøkonomi vil Kjeld undersøge om pris og tidsstyring af denne.

 

Ad. pkt. 9:

i. a. b.

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag, den 6. februar 2017 kl. 17:00

Ole Mortensen

sekretær

 

Erindringsliste:

Kontrakt med udlejer (Lars)

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer