Referat af bestyrelsesmøder

Referat af generalforsamlingen 2017

Haderslev, den 25. april 2017

 

Referat af ordinær generalforsamling for Haderslev Bridgecenter afholdt 25. april 2017.

 

Formanden bød velkommen til forsamlingen og til formanden for Danmarks Bridgeforbund Nis Rasmussen som straks fik ordet for et indlæg om forbundets økonomi og organisation.

Efter spørgsmål og debat fortsatte generalforsamlingen jf. Vedtægter for Haderslev Bridgecenter § 8:

 

 1. 1. Valg af dirigent og referent.

Erik M. Pedersen blev valgt som dirigent og Ole Mortensen som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, formanden fik herefter ordet for:

 1. 2. Bestyrelsens beretning.

Da beretningen på forhånd var udsendt til alle medlemmer med henblik på at bruge en del af generalforsamlingens tid på at debattere de tre emner som fremgik af beretningen, indledte formanden med et kort resumé, takkede centrets medlemmer for et godt klubår, de frivillige for en stor indsats med kortlægning og assistance ved forskellige events , samt for godt samarbejde i bestyrelsen. Herefter introducerede formanden de tre workshops (bilag) som blev behandlet i mindre arbejdsgrupper.

Der kom følgende forslag frem:

 • Rekruttering: Hvordan får vil flere spillere? Forslag:

– kontakt til ældresagen og oplysningsforbundene

– kontakt til de klubber som spiller bridge andre steder i byen

– markedsføre bridgen ved at ”gå ud og promovere” i andre klubber (ikke bridge klubber)

– deltage i stævner hvor det er muligt

 • Markedsføring: Hvordan får vi skabt større opmærksomhed og interesse for bridgen lokalt? Forslag:

– ud og spille i byen til sportens dag, turneringer i golfklubben, kræftens dag, reklamere ved studiestart (seminariet, handelsskolen, gymnasiet) etc.

– annoncer i lokalaviser

– nedsætte kontingentet

– invitere forældre og bedsteforældre til de børn som spiller skolebridge

– følordning

– salg af arrangementer til firmaer (firmadage)

– intropris

– slå på det sociale aspekt

– overveje om vi kane have klubber i centret som ikke er organiseret i DBf

 • Strategi: En ny strategi for rekruttering, PR.:

– sponsorer

– avisomtale med billeder fra turneringer som kage bridge og andre turneringer

– elektroniske midler (Facebook og lign.)

– ugentlige resultater i lokalaviserne

 

Efter gruppernes fremlæggelse af ovennævnte forslag, godkendtes beretningen.

 1. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet i hovedtrækkene.

Regnskabet viste stigende indtægter på trods af faldende kontingent. Medvirkende hertil har været stigende indtægter fra sponsorer, sommerbridge, turneringer, salg og udlejning. På udgiftssiden har der været moderate stigninger, men også besparelser på forbrug m.m.

Regnskabet godkendt.

 1. 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.

Kassereren gennemgik budgettet får klubåret 2017 – 2018 som viser et underskud på kr. 8.000.

Kontingent for næste klubår er uændret.

Budgettet godkendt.

 1. 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkomne forslag.

 1. 6. Valg af formand i de år hvor der er formandsvalg (ulige år).

Uffe Pedersen blev genvalgt som formand.

 1. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Lars Rauh, modtager genvalg.

Jørn Møller, modtager genvalg.

Ole Mortensen, modtager genvalg.

Suppleanter:

Bjarne Møller, modtager genvalg.

Ny suppleant:

Dorte Dinesen.

Alle blev valgt.

 1. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor genvalgtes Eric Vesterlund.

Som revisorsuppleant genvalgtes Peter Jürgensen.

 1. 9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling.

Uffe Pedersen og Per Feldskov blev valgt.

10. Eventuelt.

i.a.b.

 

Erik Pedersen takkede for god ro og orden. Uffe Pedersen takkede for valget og dirigenten for veludført arbejde.

 

Der deltog i alt 50 medlemmer inkl. bestyrelsen.

 

Efter generalforsamlingen spillede 44 medlemmer lynbridge.

 

 

 

 

 

 

 

Erik Pedersen Ole Mortensen

dirigent sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer