Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde nr. 42

1
Haderslev, den 15. maj 2018
Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2018– 2019. (42. ordinære møde).
Til stede:
Lars Rauh, Bjarne Møller, Kirsten Fink, Poul Mortensen, Per Feldskov, Ole Mortensen, Jørn
Møller, Kjeld Thomsen.
Dagsorden.
1. Velkomst og formalia ved formanden.
– Godkendelse af dagsorden.
– Fremmøde registreres.
2. Godkendelse af referat nr. 41.
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Diverse udvalg.
– Bridge Café
– Medlemsregistrering i Bridgecentralen. Den nye BC 3 starter 01.09.2018 og BC 2 vil udgå
fra denne dag.
– Sponsorudvalg.
– HBC Event.
5. Orientering – alle.
6. Eventuelt.


ad. pkt. 1:
Dagsorden godkendt. Fremmøde registreret som ovenfor.
ad. pkt. 2:
Referat nr. 41 pr. 24.04.2018 godkendt.
ad. pkt. 3:
Bestyrelsen konstituerede sig jf. oplæg fra Lars (bilag).
ad. pkt. 4:
Bridge Café bliver et nyt tiltag med opstart i efteråret.
Ole fik til opgave at kontakte formændene for, så hurtigt som muligt, at få relevante data fra
afdelingerne til den nye udgave af Bridgecentralen der starter op 01.09.2018.
Der er nedsat et sponsorudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren (se
bilag).
HBC Event for sponsorer skal undersøges. Events i øvrigt fremgår af aktivitetsudvalgets oversigt
AKOS som er udsendt for den kommende sæson. Et forslag om at fortsætte med ”Drop In” i
2
vintersæsonen blev mødt med nogen skepsis, da aktivitetsudvalget i forvejen har svært ved at få
medlemmerne til at deltage i fornødent omfang til de allerede annoncerede events. Hvis det skal
tages op, bør det ligge i aktivitetsudvalgets regi.
ad. pkt. 5:
Kjeld orienterede om at Søstjernen Cup nu er fuldtegnet, der er oprettet venteliste.
I forbindelse med opstart af ny ”Bridgecentral” pr. 01.09.2018 afholder DBF kursus i Haderslev
17-18. juni. Kurset er gratis. Kjeld tager kontakt til relevante deltagere.
Poul efterlyste en ”Makkerbank”. Den eksisterer allerede og administreres af Kjeld.
ad. pkt. 6:
i.a.b.
Bestyrelsesmøder i sæsonen afholdes tirsdage kl. 17:00 på følgende datoer:
14.08.2018 – 06.11.2018 – 15.01.2019 – 12.03.2019
Ole Mortensen
Sekretær
Bilag: Ny bestyrelse i Haderslev Bridgecenter (funktionsliste)

Nyheder mv.

Sponsorer